Podmienky používania

Naposledy aktualizovné 01.02.2022

Úvodné ustanovenia
 1. Pred použitím web stránky mamaclass.sk ("služba" alebo „Stránka“) prevádzkovanej spoločnosťou Mamaclass SK s.r.o., IČO: 53994795, so sídlom K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava, Slovensko, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 150398/B ("My", "my" alebo “naše") si prečítajte pozorne tieto Podmienky používania ("Podmienky", "Podmienky používania").

  Váš prístup a používanie služby sú podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, užívateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú službu.

  Svojim prístupom alebo uskutočnením akejkoľvek aktivity pomocou tejto služby súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou Podmienok potom službu nemôžete používať a ste povinní zdržať sa jej ďalšieho používania.

  V prípade potreby nás môžete kontaktovať e-mailom na adresu admin@mamaclass.sk, prípadne poštou na adresu nášho sídla, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 17:00.

 2. Tieto Podmienky predstavujú právne záväznú dohodu uzatvorenú medzi Vami, či už vystupujete osobne alebo v mene tretej osoby („Vy“ alebo „Používateľ“) a nami , týkajúcu sa vášho používania a prístupu k službe prostredníctvom internetu, ako aj akoukoľvek inou formou prístupu k tejto službe prostredníctvom akýchkoľvek iných mediálnych kanálov, mobilnej webovej stránky alebo newslettrov, ktoré s prístupom a používaním mamaclass.sk sú s ňou prepojené alebo spolu inak súvisia.

  Predpokladá sa, že udelením súhlasu s týmito Podmienkami vstupujete do vzťahu s nami pri využívaní služby ako spotrebiteľ. Orgánom dozoru a ochrany Vás ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.

 3. Svoj súhlas s týmito Podmienkami využívania služby vyjadrujete  pri prvej registrácii, kde tiež potvrdzujete, že  ste si prečítali a porozumeli týmto Podmienkam a súhlasíte s tým, že nimi budete viazaní.
 4. Dodatky k týmto Podmienkam alebo iné dokumenty obsahujúce úpravu podmienok používania tejto služby sa zverejnením na stránke služby stanú súčasťou Podmienok s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť a upraviť tieto Podmienky z akéhokoľvek dôvodu. V prípade, že so zmenenými Podmienkami nesúhlasíte, môžete ihneď po oboznámení sa s takouto zmenou, s ktorou nesúhlasíte, jednoduchým zrušením Vašej registrácie, alebo zaslaním e-mailu na adresu admin@mamaclass.sk s požiadavkou na zrušenie Vašej registrácie, zmluvu s nami riadiacu sa týmito Podmienkami bezplatne zrušiť. Bez uvedeného a ďalším používaním služby predpokladáme, že zmenené Podmienky akceptujete. V prípade zrušenia Vašej registrácie a ukončenie vzťahu s nami súhlasíte, že Vám nebude vrátené prípadne predplatené členstvo.

 5. O akýchkoľvek zmenách Podmienok Vás budeme informovať zverejnením informácie o aktualizácii Podmienok priamo na Stránke, kde Vás požiadame o odsúhlasenie zmenených Podmienok.

  V prípade podstatnej revízie Podmienok sa budeme snažiť zverejniť obsah pripravovaných zmien aspoň 30 dní vopred pred ich vstupom do platnosti. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené podľa nášho uváženia. Oznámenie bude vykonané prostredníctvom služby v príslušnej časti, v ktorej môžete spravovať svoje konto.
 6. Je Vašou povinnosťou a zodpovednosťou pravidelne kontrolovať informácie o aktualizáciách Podmienok. Pokračovaním používania služby aj po dátume zverejnenia zmien vo Podmienok vyjadrujete súhlas so zapracovanými zmenami Podmienok a vyhlasujete súhlas s tým, že ste viazaní novým znením Podmienok.

 7. Informácie poskytované na Stránke nie sú určené na distribúciu ani použitie treťou osobou alebo subjektom v žiadnej jurisdikcii alebo krajine, kde by takéto šírenie alebo použitie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktoré by vyžadovalo akúkoľvek formu registrácie v danej jurisdikcii alebo krajine.

 8. Preto osoby, ktoré sa rozhodnú pre prístup na Stránku mimo Slovenskej republiky, tak konajú z vlastnej iniciatívy a zodpovedajú za akékoľvek porušenie práva súvisiaceho s používaním týchto Stránok.

 9. Stránka je určená pre používateľov vo veku najmenej 18 rokov. Všetci používatelia mladší ako 18 rokov musia mať povolenie používať túto Stránku od zákonného zástupcu (rodiča) a musia byť pod jeho priamym dohľadom po celú dobu používania Stránky. Ak ste maloletý, pred používaním tejto Stránky sú povinní oboznámiť sa s obsahom týchto Podmienok Vaši zákonní zástupcovia (rodičia).

Služba a jej fungovanie
 1. Cieľom, zmyslom a obsahom služby, ktorú Vám na Stránke poskytujeme, je umožniť Vám interaktívne sa zúčastniť po splnení podmienok stanovených v týchto Podmienkach prostredníctvom Vami použitých elektronických komunikačných prostriedkov (prenáša sa zvuk aj hlas smerom k Vám aj smerom od Vás) virtuálnych stretnutí s jednotlivými hostiteľmi a jeho hosťami (ktorým jedným z nich ste aj vy).

 2. Vaša účasť môže byť aktívna (aktívne sa zapájate do komunikácie a diskusií), ale aj len pasívna (počúvate/sledujete diskusiu bez aktívneho zapájania sa).

 3. V závislosti od toho, ako si Váš komunikačný prostriedok nastavíte, bude umožnený prenos obrazu (videa) a/alebo zvuku smerom k Vám a tiež obrazu (videa) a/alebo zvuku aj smerom od Vás. Pokiaľ nechcete, aby Vás bolo vidieť, vypnite si snímanie Vašej kamery. Pokiaľ nechcete, aby Vás bolo počuť, vypnite snímanie Vášho zvuku. Obdobne postupujte, ak chcete/nechcete, aby k Vám smeroval prenos obrazu (videa) a/alebo zvuku. Príslušným nastavením vyjadrujete svoj súhlas s tým, ako je Vám služba (spojenie obraz/zvuk smerom k Vám a od Vás) poskytovaná.

 4. Berte prosím na vedomie, že pokiaľ umožníte Vášmu zariadeniu, aby snímalo Váš obraz (to, čo je v zornom poli Vašej kamery zvolenej na Vašom zariadení), uvidí tento Váš obraz hostiteľ, ako aj ostatní hostia. Rovnako to platí aj pre snímanie zvuku.

 5. V tejto súvislosti preto berte prosím ohľad na práva tretích osôb, ktoré, resp. veci ku ktorým majú práva, ktoré by mohli byť porušené, by sa mohli nachádzať v zornom poli kamery Vášho zariadenia resp. dosahu Vášho snímača zvuku (mikrofónu). Tieto osoby totiž nedali súhlas s takýmto použitím služby a nemôžu byť bez ich súhlasu účastní využívania/poskytovania služby. Za zabezpečenie uvedeného ste v plnom rozsahu zodpovední vy a v prípade porušenia týchto práv týchto tretích osôb Vám ďalšie využívanie služby môže byť kedykoľvek následne znemožnené.

 6. Vyvarujte sa, aj náhodného, prenosu obrazu a/alebo zvuku, ktoré by porušovalo vyššie uvedené. Nepoužívajte službu na miestach, kde by k takémuto porušovaniu mohlo dôjsť, najmä rušné miesta s výskytom iných osôb, verejné priestranstvá a pod.

 7. Služba sa poskytuje ako livestream, pričom prenos môže byť Prevádzkovateľom zaznamenávaný. Prosím berte na vedomie, že Vy, ani ďalší účastníci prenosu nie ste oprávnení vyhotovovať z prenosu akékoľvek zvuková a/alebo obrazové záznamy, prenos priamo ani sprostredkovane nahrávať či inak zaznamenávať, a to ani dočasne, čiastočne a ani pre osobnú potrebu. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel Vám bude ďalšie poskytovanie služby bez náhrady okamžite zrušené a Poskytovateľ môže ďalej vymáhať náhradu za vzniknutú škodu.

 8. Pri používaní služby však, bez ohľadu na vyššie uvedené, majte prosím na zreteli, že Prevádzkovateľ nevie technickými prostriedkami úplne zabezpečiť, aby niektorý účastník poskytovania služby, ktorého sa zúčastňujete aj vy, takýto záznam v rozpore s týmito pravidlami neoprávnene vyhotovil a takýto záznam ďalej použil. Službu Vám preto odporúčame použiť tak, aby ste akékoľvek Vaše prejavy, ktoré považujete za súkromnej a/alebo intímnej povahy alebo inak dôverné, pri používaní služby nerealizovali. Správajte a prejavujte sa tak, aby ste sa aj v prípade, ak by niektorý účastník v rozpore s týmito pravidlami neoprávnene z prenosu vyhotovil záznam a tento neoprávnene zverejnil, resp. neoprávnene sprístupnil iným osobám, na svojich právach necítili dotknutí.

 9. Pokiaľ by k takémuto neoprávnenému vyhotoveniu záznamu, ktorý by zasiahol do Vašich práv, predsa len došlo, môžete sa na nás obrátiť a my Vám poskytneme všetky nám dostupné informácie, ktoré by Vám mohli pomôcť pri identifikácii daného porušovateľa. V tejto súvislosti preto beriete na vedomie a súhlasíte, že pokiaľ by ste boli takýmto porušovateľom vy vo vzťahu k iným používateľom služby, sme oprávnení poskytnúť a poskytneme všetky takéto údaje, ktoré budeme mať o Vás k dispozícii, poškodenej strane, policajným orgánom a iným orgánom verejnej moci, ako aj akýmkoľvek iným subjektom, ktoré na to budú mať oprávnený záujem s cieľom postihnúť toto Vaše porušenie pravidiel. Medzi takéto údaje môžu patriť okrem všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr a ktoré sme v zmysle Zásad ochrany osobných údajov oprávnení spracúvať, aj informácie o Vašom spojení pri prenose, z ktorého ste takýto neoprávnený záznam vyhotovili alebo iné elektronické informácie o Vás, ktoré by pomohli umožniť Vás identifikovať a postihnúť.

 10. Pri používaní služby ste povinní sa správať kultivovane, tak, aby ste svojimi prejavmi nezasahovali do práv a právom chránených záujmov iných osôb, a to jednak tých, ktoré sú spolu s Vami priamo účastné využívania služby, ale ani akýchkoľvek iných osôb. Najmä sa nesmiete vyjadrovať vulgárne, hostiteľa, ani iných účastníkov prenosu ani akékoľvek iné osoby osočovať, dehonestovať, znevažovať, viktimizovať, či inak porušovať pravidlá spoločenského správania či iné normy správania a spolunažívania a samozrejme, nesmiete svojimi prejavmi porušovať tiež žiadne všeobecne záväzné právne predpisy. Ste povinní sa zdržať akýchkoľvek prejavov rodovej, rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti, prejavov, ktoré by takéto rozporné správanie alebo správanie podľa predchádzajúcich viet podnecovali a/alebo schvaľovali. V prípade porušenia tohto pravidla sa uplatnia obdobne postupy a pravidlá a práva uvedené v predchádzajúcom odseku.

 11. Pri vyjadrovaní svojich názorov, odporúčaní či tvrdení sa vyvarujte manipulatívnych a skresľujúcich techník, ostatných účastníkov nepoučujte, vyjadrujte sa jasne, svoje názory podkladajte argumentmi a tiež odkazom na skutočnosti, ktoré môžu tento Váš názor podporiť. Pri citáciách uvádzajte zdroje. Nevydávajte za pravdivé tvrdenia a informácie, ktorých pravosť ste si dostatočne neoverili. Nešírte hoaxy.

 12. Pokiaľ sa v rámci prenosov stretnete so správaním iného účastníka prenosu, ktoré je v rozpore s týmito pravidlami a/alebo Podmienkami, ihneď nám to prosím nahláste, budeme sa snažiť podniknúť kroky, ktoré danému do budúcna zabránia.

 13. V rámci prenosu má hlavné slovo hostiteľ, ktorý určuje pravidlá daného prenosu, ktoré musia byť v súlade s týmito Podmienkami. Tieto ním určené pravidlá ste povinní dodržiavať, ibaže by boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo týmito Podmienkami. Ak tieto pravidlá porušujete, hostiteľ je oprávnený Vás z prenosu vyradiť. V takom prípade nemáte nárok na vrátenie už predplateného členstva.

 14. Všetky vyššie uvedené pravidlá prenosu, ako aj ostatné pravidlá uvedené v týchto Podmienkach, sú povinní dodržiavať všetci účastníci prenosu, ako aj samotný hostiteľ, ktorého na to zaväzujú aj osobitné pravidlá platné pre hostiteľa.

 15. Pred voľbou, či sa určitého prenosu zúčastníte, sa prosím oboznámte s popisom obsahu a programu prenosu, ako aj s informáciami o hostiteľovi prenosu. Skontrolujte si, či Vám vyhovuje termín prenosu. Poznačte si termín prenosu do kalendára a v prípade, že využívate elektronický kalendár, pridajte si tiež včasnú pripomienku.

 16. Berte prosím na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah prenosu a nevie ho zabezpečiť inak ako stanovením týchto pravidiel a podniknutím krokov na nápravu do budúcna v prípade, ak dôjde k porušeniu týchto pravidiel. Témy a obsah prenosu určuje hostiteľ a majú naňho vplyv účastníci prenosu. Prevádzkovateľ ani jeho zástupca, pokiaľ nejde priamo o prenos, ktorého hostiteľom je zástupca Prevádzkovateľa, nie je účastníkom prenosu. Každý hostiteľ je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť informácie o obsahu a programe prenosu, Prevádzkovateľ však nevie zaručiť, že tento program a obsah prenosu bude dodržaný. V prípade, že sa o takomto nedodržiavaní dozvieme a budeme mať preukázané, že k takémuto nedodržaniu došlo, môžeme hostiteľa zo zoznamu hostiteľov vyradiť. Rovnako to platí, ak hostiteľ nedodržiava pravidlá prenosu. Napriek tomu, že sa snažíme preverovať formálne doklady svedčiace o zručnosti, schopnosti, vedomostiach alebo určitej spôsobilosti osoby, ktorá sa má stať hostiteľom, ktoré by mali zabezpečovať, že daná osoba bude vhodným hostiteľom určitej témy a programu prenosu, sme v tomto ohľade závislí na informáciách a dokladoch, ktoré nám poskytne daná osoba hostiteľa a ich pravosť a pravdivosť nevieme vopred overiť ani vyhodnotiť. Preto je za prínosnosť konkrétneho prenosu zodpovedný výlučne hostiteľ. Váš názor na daného hostiteľa je pre nás, ako aj pre ostatných užívateľov služby dôležitý a preto Vás vyzývame, aby ste nám túto spätnú väzbu poskytovali (pri dodržiavaní rovnakých pravidiel, aké platia aj pre účasť na prenose) a mohli sme vhodnosť alebo nevhodnosť ďalšej spolupráce s hostiteľom neustále vyhodnocovať.

 17. Účasť na prenose, alebo určitom cykle prenosov, sa nepovažuje za vzdelávanie, a to aj keď spravidla môže k Vášmu vzdelaniu prispieť. Ak v určitom konkrétnom prípade nie je výslovne uvedené inak, za absolvovanie prenosu ani cyklu prenosov nezískate žiaden certifikát, výučný list ani iný doklad o absolvovaní vzdelávania.

 18. Účasť na prenose ani určitom cykle prenosov Vám nezaručuje, že tým získate prípadné vedomosti alebo zručnosti potrebné pre úspešné absolvovanie nejakej skúšky, testu či získanie nejakého certifikátu alebo dokladu o nejakom vzdelaní alebo nadobudnutí určitej zručnosti alebo spôsobilosti, ani Vám to nie je Prevádzkovateľom sľúbené.

 19. Vaša účasť na prenose je dobrovoľná.

 20. Ak chcete využívať službu v rozsahu umožňujúcom Vám účasť na spoplatnených prenosoch, je používanie služby spoplatnené. Na takéto používanie služby je nutná registrácia. Pri registrácii musíte vyjadriť svoj súhlas s týmito Podmienkami, bez toho nie je možné proces registrácie dokončiť. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nebude Vám umožnené registrovať sa.

 21. Pre účasť na spoplatnenej časti služby si musíte zvoliť určitý mesačný program ("členstvo"). Ceny jednotlivých členstiev a rozsah oprávnení, ktoré Vám vybraný program poskytuje, sú uvedené na Stránke v časti Členstvo.

 22. Môžete kedykoľvek uskutočniť vo Vašom nastavení konta zmenu programu na vyšší alebo nižší program. Táto zmena bude účinná ihneď po zaplatení rozdielu ceny medzi starým a novým programom. Tiež môžete účasť na akomkoľvek programe kedykoľvek zrušiť úplne. Táto zmena bude účinná po uplynutí 30-dňovej lehoty od aktivácie alebo posledného predĺženia členstva.

 23. Účasť na prenose, ak v konkrétnom prípade výslovne nie je uvedené inak, je spoplatnená formou predplateného členstva. Vaša prípadná následná neúčasť na prenose nie je dôvodom pre vrátenie zaplateného poplatku za členstvo.

 24. Platba za program sa uskutočňuje prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb, ktorý nie je v žiadnom spojení s Prevádzkovateľom a Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytovanie jeho služby. Platba sa uskutočňuje prostredníctvom platobnej brány, ktorú prevádzkuje poskytovateľ platobných služieb, spoločnosť Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland. Informácie o tejto spoločnosti nájdete tu. Informácie o podmienkach poskytovania tejto platobnej služby touto spoločnosťou si môžete prečítať tu. Pokiaľ s týmito podmienkami tohto poskytovateľa nesúhlasíte, jeho službu sprostredkovania realizácie platby nám nepoužite. V takom prípade Vám ale nebudeme môcť v súčasnosti poskytnúť spoplatnenú časť našich služieb. Platba sa uskutočňuje prostredníctvom zadania údajov z Vašej platobnej karty (debetnej/kreditnej) a prípadne ďalších údajov pre autorizáciu platby. Tieto údaje v rámci danej platobnej brány poskytujete výlučne prevádzkovateľovi tejto platobnej brány a nám nie sú v žiadnej časti sprístupnené a nemôžeme sa k nim nijak dostať. Po pripísaní danej platby na náš účet budeme mať o tejto platbe k dispozícii údaje, ktoré o danej platbe sprístupňuje banka majiteľovi účtu. Tieto údaje budú priradené k Vašim údajom, ktoré v rámci registrácie o Vás spracúvame, aby sme Vám mohli aktitovať zaplatené členstvo. Rozsah týchto údajov závisí od Vami zvoleného platobného prostriedku a poskytovateľa platobných služieb, ktorý Vám daný platobný prostriedok vydal. Tieto údaje nepoužijeme na žiaden iný účel než uvedený v prechádzajúcej časti tohto odseku.

 25. Až do momentu, kedy zrušíte Vašu účasť na zvolenom programe, Vám bude každý mesiac automaticky odpísaná z Vášho konta spojeného s Vami použitým platobným prostriedkom suma vo výške mesačného poplatku za Vami zvolený program. Zvolením príslušného programu a úhradou prvého mesačného poplatku súhlasíte s týmto automatickým (avšak kedykoľvek, s účinnosťou od ďalšieho mesiaca zrušiteľným) mesačným obnovovaním Vašej účasti na Vami zvolenom programe, ako aj s tým, že Vám takto automatizovane bude zúčtovávaný na mesačnej báze príslušný poplatok za program. 

Informácie na stránke
 1. Prevádzkovateľ Stránky neručí za pravdivosť a spoľahlivosť informácií zdieľaných na Stránke tretími osobami. Neručíme za to, že prezentované informácie sú v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania a/alebo korešpondujú s názormi odborníkov v danej oblasti ľudského poznania a teda pravdivosť, úplnosť a faktickú správnosť informácií nepreverujeme. Za pravdivosť, úplnosť a faktickú správnosť zdieľaných informácií zodpovedá šíriteľ týchto informácií (vrátane hostiteľa prezentujúceho určitý obsah prostredníctvom Stránky) a tento zodpovedá aj za vznik prípadnej škody vzniknutej Vám v súvislosti s tým, že sa niektoré z informácií následne ukážu byť nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce. V prípade, ak sa pre šírenie informácií v určitej oblasti ľudského poznania vyžaduje osobitné povolenie (napríklad výučba cudzích jazykov, poskytovanie zdravotníckych informácií), je zodpovednosťou šíriteľa informácií (resp. hostiteľa), aby mal tieto povolenia udelené. Prevádzkovateľ Stránky neposkytuje zdravotnú starostlivosť podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ani takúto zdravotnú starostlivosť nesprostredkúva a rovnako, ako je uvedené vyššie, nezodpovedá za obsah prezentovaný šíriteľmi informácií prostredníctvom Stránky (vrátane obsahu prezentovaného hostiteľmi). V prípade informácií týkajúcich sa zdravia sa vždy poraďte o vhodných postupoch s Vašim ošetrujúcim lekárom, respektíve príslušným špecialistom.

 2. Na Stránke môžu byť tiež informácie, ktoré obsahujú typografické, faktické alebo gramatické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať aj postupu pri registrácii na Stránke, ceny služby, dostupnosti služby a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť a aktualizovať informácie na Stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhlásenie používateľa
 1. Používaním tejto stránky vyhlasujete a zaručujete sa, že:

  (a) všetky zadané registračné informácie budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;

  (b) máte spôsobilosť na právne úkony v požadovanom rozsahu a súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania;

  (c) v deň začatia používania Stránky nie ste mladší ako 18 rokov;

  (d) nebudete využívať prístup na stránku automatizovanými prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo inak;

  (e) Stránku nebudete používať na komerčné účely alebo v rozpore s týmito Podmienkami alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 2. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť Vám akékoľvek ďalšie použitie Stránky alebo niektorej jej časti v čase ukončenia účtu alebo v budúcnosti.

Registrácia používateľa
 1. Ak chcete využívať spoplatnenú časť služby, sme oprávnení od Vás vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali na Stránke a rovnako sme oprávnení odoprieť Vám prístup k spoplatnenej časti služby bez registrácie. Registráciou na Stránkach sa zaväzujete, že vaše používateľské meno účtu (napr. E-mail) a heslo zostanú dôverné, preto ste povinný nakladať so svojim používateľským menom a heslom tak, aby nedošlo k ich zneužitiu treťou osobou. Za akékoľvek použitie vášho účtu, a/alebo hesla či už oprávnené alebo neoprávnené, zodpovedáte Vy. Vyhradzujeme si právo odstrániť, vyžiadať späť alebo zmeniť užívateľské meno, ktoré si vyberiete, ak bude takéto užívateľské meno neprimerané, obscénne, bude obsahovať osobné údaje tretej osoby alebo bude nevhodné z iného dôvodu.

 2. Taktiež si vyhradzujeme právo zamedziť Vám prístup na Stránku, odstrániť všetky alebo časť Vašich Príspevkov a iné údaje, ktoré sa Stránke zdieľate v prípade, ak zistíme, že ste pri používaní tejto Stránky akýmkoľvek spôsobom porušili tieto Podmienky, Zásady ochrany osobných údajov alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

 3. Ochrana osobných údajov, ktoré nám svojou registráciou poskytnete sa spravuje Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu.
Používanie služby
 1. Je zakázané používať službu akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s účelom, na ktorý bola služba vytvorená.

 2. Ako používateľ služby súhlasíte, že nebudete:

  (a) systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo služby, aby ste priamo alebo nepriamo vytvorili alebo zostavili zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu;

  (b) používať túto službu neoprávneným spôsobom, vrátane zhromažďovania užívateľských mien a / alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami za účelom zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo iných marketingových činností a zdržíte sa vytvárania fiktívnych užívateľských účtov na základe nepravdivých údajov automatizovanými alebo inými prostriedkami;

  (c) nesplnomocníte tretiu osobu, aby k službe pristupoval vo Vašom mene;

  (d) používať službu na vlastnú propagáciu alebo na propagáciu ponuky na predaj tovaru a/alebo služieb a zdržíte sa aj iných aktivít pri využívaní služby, ktorých cieľom je dosahovanie zisku.

  (e) obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do bezpečnostných prvkov služby, vrátane blokovania alebo zmeny funkcií a ďalších činností, ktoré zabránia alebo obmedzia použitie služby Vašou osobou alebo inými používateľmi.

  (f) používať službu v kontextovej reklame, odkazovať na službu ani inak službu prepájať s ponukou iných služieb alebo tovarov, bez ohľadu na to, či pôjde o komerčný alebo nekomerčný účel.

  (g) uvádzať nám alebo iným užívateľom nepravdivé údaje a/alebo tvrdenia s cieľom získať súkromné informácie alebo osobné údaje iného užívateľa služby

  (h) nesprávne využívať naše doplnkové služby alebo predkladať nepravdivé informácie o zneužití služby alebo jej obsahu alebo o akomkoľvek inom neoprávnenom správaní iného Používateľa služby;

  (i) sa podieľať na používaní akéhokoľvek automatizovaného systému, ako je napríklad používanie skriptov, na zasielanie pripomienok, newslettrov alebo správ alebo na používaní akýchkoľvek nástrojov na získavanie údajov, ich ukladanie a zhromažďovanie;

  (j) používať používateľské meno a/alebo heslo iného Používateľa;

  (k) predávať alebo inak prenášať svoj profil na inú osobu;

  (l) používať akékoľvek informácie získané z tejto služby s cieľom spôsobiť ujmu tretej osobe.

  (m) používať túto službu v porovnávacej reklame.

  (n) dešifrovať, dekódovať alebo inak zasahovať do softvéru, ktorý tvorí súčasť Stránky, najmä, ale nie výlučne, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iný kód.

  (o) prenášať na Stránku akýkoľvek softvér bez nášho súhlasu a opakovane zasielať na stránku obsah, ktorý narúša plynulé a nepretržité používanie akejkoľvek časti Stránky.

  (p) prenášať na Stránku akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zberu alebo prenosu informácií, vrátane formátov výmeny grafických súborov („gif“), pixelov, webových chýb, cookies alebo iné podobné softvéry (niekedy označované ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zhromažďovania“ alebo „pcms“) s výnimkou prípadov, ktoré môžu byť výsledkom štandardného používania vyhľadávacieho nástroja alebo internetového prehľadávača.

  (q) používať službu spôsobom, ktorý nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Príspevky používateľov
 1. Táto služba vás môže pozvať na chat, prispievanie alebo účasť na blogoch, diskusných online fórach, videoblogoch, videokonferenciách alebo iných formách online komunikácie a môže vám poskytnúť príležitosť vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, vykonávať, publikovať, distribuovať, alebo vysielať obsah a materiály priamo nám alebo prostredníctvom služby alebo týchto kanálov iným užívateľom služby vo forme textu, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentárov, návrhov alebo osobných informácií a iných materiálov (ďalej spoločne ako „Príspevky“).

 2. Príspevky si môžu zobraziť ostatní používatelia služby a to aj prostredníctvom webových stránok tretích strán. Preto sú takéto Vaše Príspevky považované za verejne dostupné a poskytnuté na použitie bez obmedzenia. Vytvorením a sprístupnením akékoľvek Príspevku výslovne súhlasíte a vyhlasujete, že:

  (a) tvorba, distribúcia, prenos, verejné vystavenie, zdieľanie, sťahovanie alebo kopírovanie vašich Príspevkov neporušuje práva tretích osôb, najmä no nie autorské práva, práva patentov, ochranných známok, obchodného tajomstva, alebo iné práva a zákonom chránené záujmy akejkoľvek tretej strany

  (b) ste tvorcom Príspevku alebo disponujete licenciou na také použitie Príspevku, ktoré Vám umožňuje udeliť súhlas nám a/alebo ostatným Používateľom služby ďalej používať Vaše Príspevky akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladajú tieto Podmienky

  (c) máte písomný súhlas každej osoby, ktorej totožnosť je možné určiť, použiť jej podobizeň, jej meno alebo akýkoľvek iný údaj, na základe ktorého môže byť táto osoba identifikovaná vo Vašich Príspevkoch a v rámci služby, vrátane sprístupnenia týchto údajov iným Používateľom služby alebo nám

  (d) Vaše Príspevky nie sú nepravdivé, pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce

  (e) Vaše Príspevky nie sú nevyžiadanou alebo nami neautorizovanou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými schémami, reťazovými listami, spamom, hromadnou poštou alebo inými formami propagácie alebo inou formou hromadného šírenia informácií

  (f) Vaše Príspevky nie sú obscénne, oplzlé, nepropagujú násilie alebo diskrimináciu, nie sú obťažujúce, urážlivé alebo inak nevhodné; o nevhodnosti Príspevku rozhoduje Prevádzkovateľ

  (g) Vaše Príspevky nikoho nezosmiešňujú, nezastrašujú a nezneužívajú a nevyzývajú na porušovanie práv tretích osôb

  (h) Vaše Príspevky neporušujú žiadny všeobecne záväzný právny predpis a/alebo tieto Podmienky;

  (i) Vaše Príspevky neobsahujú žiadny materiál, informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa týka maloletej osoby; to neplatí, ak disponujete písomným súhlasom zákonného zástupcu maloletého na takéto použitie informácií o maloletom ;

  (j) Vaše Príspevky neobsahujú urážlivé komentáre, ktoré súvisia s rasou, národným pôvodom, sociálnym postavením, pohlavím, sexuálnou preferenciou alebo hendikepom tretej osoby alebo skupiny osôb;

 3. Akékoľvek použitie služby v rozpore s týmito Podmienkami sa považuje za závažné porušenie týchto Podmienok a môže mať, okrem iného, za následok ukončenie alebo pozastavenie vašich práv na používanie služby.

 4. Sme oprávnení odoprieť Vám sprístupnenie Príspevku v rámci služby aj v prípade, ak Príspevok presiahne maximálny povolený objem dát, napriek tomu, že Príspevok inak spĺňa všetky podmienky týchto Podmienok.

Licencia
 1. Zdieľaním Príspevku prostredníctvom služby beriete na vedomie a výslovne vyhlasujete, že nám poskytujete právo na neobmedzené ďalšie použitie Príspevku alebo jeho časti, a to najmä no nie výlučne na zhromažďovanie, ukladanie, kopírovanie, sprístupňovanie, zdieľanie a iné šírenie Príspevku na komerčný a/alebo nekomerčný účel na území celého sveta (ďalej len „licencia“). Toto oprávnenie nám udeľujete bezplatne a nebudete si uplatňovať žiadnu odmenu za opakované použitie Príspevku. Súčasne nám udeľujete oprávnenie postúpiť túto licenciu na akúkoľvek tretiu osobu. Rovnako sme oprávnení vykonávať zásahy a úpravy Príspevku tak, aby ho bolo možné použiť na nami sledovaný účel.

Webové stránky a obsah tretích strán
 1. Stránka alebo akákoľvek naša komunikácia s Vami, resp. iná súčasť služby, môže obsahovať odkazy na iné webové stránky (ďalej len „webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie , softvér a iný obsah alebo položky pochádzajúce od tretích strán (ďalej len „obsah tretích strán“).

 2. Tieto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán nie sú preverené, monitorované alebo kontrolované z hľadiska presnosti, vhodnosti alebo úplnosti ani z hľadiska ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek webové stránky tretích strán, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom služby, ani za zverejnený obsah tretích strán, vrátane ochrany osobných údajov alebo iných postupov obsiahnutých na webových stránkach tretích strán alebo v obsahu tretích strán.

 3. Zverejnením odkazu na používanie alebo inštaláciu akýchkoľvek webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán v rámci služby alebo v inej našej komunikácii nedávame vyhlásenie o zodpovednosti za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá Vám vznikne alebo môže vzniknúť v súvislosti s ich používaním. Ak sa rozhodnete pristupovať na webové stránky tretích strán alebo používať alebo inštalovať akýkoľvek obsah tretích strán, robíte tak na svoje vlastné riziko.
 4. Pred použitím webových stránok tretích osôb alebo obsahu tretích osôb si pozorne prečítajte všeobecné obchodné podmienky, podmienky ochrany súkromia a nakladania s osobnými údajmi vzťahujúce sa na dané webové stránky alebo obsah tretích osôb a v prípade, ak s nimi nesúhlasíte, okamžite ukončite ich používanie.

 5. Akékoľvek nákupy tovarov alebo služieb uskutočňované prostredníctvom webových stránok tretích strán sa uskutočnia prostredníctvom týchto webových stránok tretích osôb a/alebo prostredníctvom iných spoločností a nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú uskutočnené medzi vami a príslušnou treťou stranou.
 6. Súhlasíte a beriete na vedomie, že neodporúčame produkty ani služby ponúkané na webových stránkach tretích strán a nenesieme zodpovednosť za vady a/alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú nákupom takýchto produktov alebo služieb.

Inzerenti
 1. Inzerentom môžeme umožniť, aby zobrazovali svoje reklamy a ďalšie informácie v určitých oblastiach stránky, na ktorej je služba prevádzkovaná, ako sú reklamy na bočnom paneli alebo bannerové reklamy. Ak ste inzerentom, nesiete plnú zodpovednosť za všetky reklamy, ktoré umiestnite na túto stránku, a za všetky služby a produkty, predávané prostredníctvom týchto reklám.

 2. Ďalej ako inzerent zaručujete a vyhlasujete, že vlastníte všetky práva a oprávnenie umiestňovať reklamy na web, vrátane, ale nielen, práv duševného vlastníctva, práv na publicitu a zmluvných práv.

Manažment Stránky
 1. Vyhradzujeme si právo:

  (a) monitorovať stránku a kontrolovať aktivity všetkých užívateľov Stránky (registrovaných aj neregistrovaných) za účelom predchádzania porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo týchto Podmienok zo strany Používateľov alebo tretích osôb;

  (b) podniknúť príslušné právne kroky proti každému, kto, podľa nášho výhradného uváženia, poruší všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto Podmienky, vrátane, ale nielen, možnosti oznámenia takéhoto porušenia orgánom činným v trestnom konaní;

  (c) podľa nášho vlastného uváženia odmietnuť alebo obmedziť komukoľvek prístup na Stránku, obmedziť dostupnosť niektorých jej častí a/alebo funkcií alebo zakázať (v rozsahu technologicky uskutočniteľnom) akékoľvek aktivity na Stránke vrátane uverejňovania Príspevkov;

  (d) podľa nášho vlastného uváženia odstrániť zo Stránky alebo inak znefunkčniť všetky súbory, obsah a/alebo Príspevky, ktoré majú príliš veľký objem alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaťažujú naše systémy, znižujú alebo spomaľujú funkčnosť Stránky;

  (e) iným spôsobom vykonávať správu Stránky tak, aby bol naplnený účel ochrany našich práv a majetku, ochrany práv a právom chránených záujmov Používateľov Stránky alebo tretích osôb a/alebo autorské práva tretích strán.

 2. Vyhradzujeme si právo na zmenu, úpravu alebo odstránenie obsahu Stránky či už z časti alebo v celom rozsahu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo ukončiť funkčnosť celej Stránky a poskytovanie akejkoľvek služby prostredníctvom Stránky bez náhrady.

 3. Nie ste povinní podieľať sa na udržiavaní a podporovaní Stránky alebo na poskytovaní akejkoľvek opravy alebo aktualizácie Stránky.

Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov
 1. Záleží nám na ochrane osobných údajov a ochrane Vášho súkromia. Pravidlá ochrany súkromia a pravidlá nakladania s osobnými údajmi (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) sú uvedené v osobitnej časti tejto Stránky a sú dostupné tu

Rozhodné právo
 1. Tieto Podmienky, Zásady ochrany osobných údajov a používanie Stránky sa riadia a vykladajú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. V prípade, ak medzi nami a Vami ide o vzťah s medzinárodným prvkom, uplatňuje sa právny poriadok Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem.

Riešenie sporov
 1. Spory vzniknuté v súvislosti s používaním Stránky, resp. v súvislosti so zmluvou medzi nami, ktorá sa riadi týmito Podmienkami, budú riešené v súlade so slovenským právnym poriadkom a budú ich rozhodovať slovenské súdy alebo iné orgány, ktorých právomoc riešiť spory vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

 2. Spory je však možné riešiť aj alternatívnym postupom, pod ktorým sa rozumie taký postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Vami a nami.

 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môžete obrátiť.
  O podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov sa môžete informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Zodpovednosť Prevádzkovateľa
 1. Vyhlasujeme, že:

  (a) informácie poskytnuté a sprístupnené na Stránke nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z týchto Podmienok;

  (b) ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejňované v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR vydaná v tlačenej podobe Ministerstvom spravodlivosti SR a táto je rozhodujúca pre aktuálne znenie právneho predpisu;

  (c) nezodpovedáme a neposkytujeme Používateľom žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia;

  (d) prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na internetových portáloch poskytovateľa, sú poskytované s cieľom zvýšenia pohodlia užívateľov. Prechodom na tieto prepojenia užívateľ opúšťa internetové prostredie Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje.

 2. Záleží nám na riadnej a bezproblémovej prevádzke Stránky a funkčnosti jej obsahu. Nemôžeme však zaručiť, že Stránka vrátane jej všetkých súčastí bude vždy k dispozícii. V prípade potreby vykonať údržbu Stránky, odstraňovať vzniknuté chyby alebo technické prekážky funkčnosti Stránky alebo jej softvéru môže mať za následok dočasné prerušenie dostupnosti Stránky, niektorých jej funkcií, obsahu, Príspevkov alebo oneskorené alebo chybné spracovanie dát na Stránke. Používaním Stránky súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo ujmu spôsobenú nedostupnosťou Stránky, nemožnosťou pristupovať k Stránke prostredníctvom niektorého technologického zariadenia alebo prerušením používania Stránky počas využívania niektorej funkcie Stránky alebo počas zdieľania Príspevku na Stránke. Naša zodpovednosť v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania on-line služieb z dôvodov na našej strane je voči Vám obmedzená len na povinnosť obnoviť ich poskytovanie. Táto povinnosť nám zaniká v prípade úplného zastavenia poskytovania Stránky v súlade s Podmienkami.
Trvanie podmienok
 1. Tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov vrátane ich dodatkov, aktualizácií a opráv zrejmých nesprávností v písaní , ktoré sú zverejnené na Stránke tvoria úplnú dohodu medzi Vami a nami.

 2. Zverejnením nového znenia Podmienok a/alebo Zásad ochrany osobných údajov zaniká platnosť zmenou dotknutých ustanovení Podmienok a Zásad ochrany osobných údajov.
 3. Po každej zmene textu Podmienok a Zásad ochrany osobných údajov ste povinní oboznámiť sa s ich novým znením. Používaním Stránky aj po uverejnení zmeny Podmienok a Zásad ochrany osobných údajov vyhlasujete, že ste sa so zapracovanými zmenami oboznámili a že s nimi súhlasíte.

 4. Ak sa zistí, že akékoľvek ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok alebo Zásad ochrany osobných údajov je neplatné alebo v rozpore s aktuálnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi, nespôsobuje to platnosť celého znenia Podmienok a Zásad ochrany osobných údajov.
Zmena Prevádzkovateľa
 1. Informujeme Vás, že sme oprávnení kedykoľvek uskutočniť zmenu Prevádzkovateľa. Táto skutočnosť Vám bude oznámená zverejnením tejto zmeny v rámci Stránky.

 2. V prípade tejto zmeny Prevádzkovateľa vstupuje momentom tejto zmeny nový Prevádzkovateľ do právneho postavenia účastníka tejto zmluvy namiesto nás v celom rozsahu a prechádzajú naňho všetky práva a povinnosti s tým spojené, všetky práva k Obsahu, Príspevkom, Autorským dielam, ako aj akékoľvek iné práva z tohto vzťahu vyplývajúce tu výslovne neuvedené, v rovnakom rozsahu, v akom sme ich mali my pred touto zmenou Prevádzkovateľa; rovnako tak to platí o všetkých povinnostiach voči Vám, vrátane prípadnej povinnosti vysporiadať s Vami nespotrebovaný kredit, ak Vám na jeho vysporiadane vznikne v zmysle týchto Podmienok nárok.
 3. Používaním služby po tejto zmene Prevádzkovateľa vyjadrujete súhlas s touto zmenou a potvrdzujete, že ju budete rešpektovať, a tiež potvrdzujete svoj súhlas s prevzatím záväzkov voči Vám novým Prevádzkovateľom v súlade s vyššie uvedeným.

Kontaktujte nás

V prípade, ak máte akékoľvek podnety na zlepšenie obsahu Stránky, jej funkcionality, alebo v prípade, ak máte záujem o dodatočné informácie, vysvetlenia týchto Podmienok alebo vysvetlenia používania Stránky alebo v prípade potreby riešenia problému nás prosím kontaktujte na:

admin@mamaclass.sk