ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY O UPLATNENIE JEJ PRÁV

V zmysle článku 7 a článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Adresát (prevádzkovateľ):

Mamaclass SK s.r.o.

K Železnej studienke 7599/28, Bratislava 811 04


Žiadateľ (dotknutá osoba):

Meno:

Priezvisko:

Adresa:

E-mailová adresa:

Status dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (vyznačiť):

□ zamestnanec

školiteľ/ka

□ bývalý zamestnanec

používateľ/ka služieb

□ uchádzač o zamestnanie

iná fyzická osoba

Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti (vyznačiť jednu možnosť):

(prevádzkovateľ poskytne informácie spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť):

□ poštou

□ e-mailom

Pokiaľ sa žiadosť týka údajov osobitnej kategórie, prevádzkovateľ poskytuje žiadateľovi informácie výlučne poštou do vlastných rúk!

Právo, ktoré si v zmysle GDPR dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje (vyznačiť aj viac možností):

□ odvolanie súhlasu v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 7)

(odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli na jeho základe spracúvané do jeho odvolania)

□ prístup k osobným údajom; potvrdenie o spracúvaní osobných údajov; kópia osobných údajov (čl. 15)
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

□ oprava a doplnenie osobných údajov (čl. 16)

□ výmaz osobných údajov ( právo „na zabudnutie“) (čl. 17)
(nepotrebných, spracúvaných nezákonne,  pri odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania;
neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, spracúvaných na účel archivácie, vedecký alebo štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov)

□ obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18)
(do vykonania opravy nesprávnych údajov; do overenia či oprávnené záujmy prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby; ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania; ak už prevádzkovateľ údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku)

□ prenesenie osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (čl. 20)

□ namietanie spracúvania osobných údajov (čl. 21)
(pri spracovaní na základe verejného záujmu alebo výkonu verejnej moci zverejnenej prevádzkovateľovi alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa)

uplatnenie práva, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22).

Dôvod podania žiadosti/oprávnenosť:

 

 

Dotknutá osoba/žiadateľ prehlasuje, že sa s informáciami v tomto dokumente oboznámil a porozumel im.

 

..................................................

dátum a vlastnoručný podpis
dotknutej osoby alebo jej zástupcu,
ak sa jedná o dieťa do 16 rokov