INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLITEĽOV A INÝCH DODÁVATEĽOV

1. Pre koho sú tieto informácie určené?

Tento dokument upravuje informácie o ochrane osobných údajov školiteľov a iných dodávateľov spoločnosti Mamaclass SK s.r.o., so sídlom: K Železnej studienke 7499/28, Bratislava 811 04, IČO: 53 994 795, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 154850/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba prevádzkovateľa na emailovej adrese gdpr@mamaclass.sk.

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje školiteľov a iných dodávateľov na účel:

2.1.Uzatváranie a plnenie zmlúv (Obchodný zákonník, Autorský zákon)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predzmluvný vzťah a plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dodávateľom.

2.2.Používanie osobných údajov zamestnancov dodávateľov

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, funkcia alebo pracovná pozícia, telefonický a e-mailový kontakt, zamestnávateľ, podpis

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na komunikácii so zamestnancami dodávateľov.

2.3.Účtovníctvo

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno a priezvisko; adresa; kontaktné údaje; transakčné údaje

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2.4.Uplatňovanie práv (sporová a nesporová agenda)

v rozsahu: bežné a citlivé osobné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, a to najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

2.5.Emailová komunikácia

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné osobné údaje poskytnuté používateľom prostredníctvom emailovej komunikácie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa používať emailovú komunikáciu aj na spracúvanie osobných údajov.

2.6.Plnenie zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis, údaje spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

2.7.Poskytovanie údajov orgánom verejnej správy

v rozsahu: bežné osobné údaje poskytované v súlade so zákonom.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a pod.

2.8.Správa prijatých a odoslaných zásielok

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

Právnym základom je zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.9.Uchovávanie a likvidácia archívnych záznamov

v rozsahu: bežné údaje a citlivé údaje uchovávané ako archívne záznamy v súlade so zákonom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.10.Informačná bezpečnosť

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to logovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ a verzia internetového prehliadača, iné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na monitorovaní a zabezpečení bezpečnosti informačných systémov.

Okrem vyššie uvedených u školiteľov prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje aj na účel:

2.11.Plnenie zmluvy (online kurzy na www.mamaclass.sk)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, údaje v profesijnom životopise, hodnotenie zo strany používateľov, osobné údaje zachytené prostredníctvom zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov, ktoré sú zverejnené na www.mamaclass.sk

Právny základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a školiteľom.

2.12.Registrácia (vytvorenie profilu)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno/nick, emailová adresa, telefónne číslo, fotografia, profesijný životopis

Právny základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a školiteľom.

2.13.Prihlásenie

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to emailová adresa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a školiteľom.

2.14.Notifikačné emaily

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno/nick, emailová adresa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a školiteľom.

2.15.Reklama na sociálnych sieťach a kanáloch (Facebook, Instagram, Youtube)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko; osobné údaje zachytené prostredníctvom zvukového, obrazového a zvukovo-obrazového záznamu (rozhovor so školiteľom, ukážky kurzu s pod.)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas školiteľa.

2.16.Cookies (analytické, marketingové)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to IP/MAC adresa, prezeraný obsah, preferencie, správanie sa na internete

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas používateľa. Ide o cookies poskytovateľov rec.smartlook.com, connect.facebook.com, google-analytics.com, googletagmanager.com, stripe.com.


3. Ako, kedy a od koho prevádzkovateľ Vaše osobné údaje získava?

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dodávateľa prípadne školiteľa:

 • pri uzatváraní a plnení zmluvy s prevádzkovateľom,
 • vyhotovovením zvukového, zvukovo-obrazového a obrazového záznamu,
 • prostredníctvom emailovej, telefonickej a poštovej komunikácie,
 • podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.


4. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci,
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a úloh vo verejnom záujme,
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa,
 • poskytovatelia softvérov a aplikácií (Clicksend, Amazon, Vimeo, Facebook, Google, Livewebinar, Tokbox, Websupport, Zoom),
 • poskytovatelia cloudového úložiska (Digital Ocean, Cloudflare, Contabo),
 • marketingová agentúra Dexfinity s.r.o.,
 • vedenie účtovníctva,
 • pošta,
 • konatelia a oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa.


5. Prenášame osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ)?

Pri niektorých poskytovateľoch dochádza k prenosu údajov do tretích krajín (mimo EÚ), pričom tento prenos prebieha v súlade s Nariadením GDPR:

Okrem vyššie uvedeného nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií, s výnimkou, keď to vyžaduje právo Európskej únie alebo členského štátu.


6. Ako dlho prevádzkovateľ osobné údaje uchováva?

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v súlade s týmito zákonmi.

V ostatných prípadoch sa bežné osobné údaje školiteľov spracúvajú do ukončenia zmluvného vzťahu a zverejňujú sa na sociálnych sieťach a kanáloch do odvolania súhlasu školiteľa, max. po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Emailová komunikácia sa uchováva po dobu vybavenia požiadavky školiteľa.

Cookies sú uchovávané nasledovne:

 • rec.smartlook.com: 360 dní
 • connect.facebook.com: 3 mesiace
 • google-analytics.com: 14 mesiacov
 • googletagmanager.com: 14 dní

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

Viac informácií o Vašich právach a ich uplatnení nájdete TU.