INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POUŽIVATEĽOV SLUŽIEB NA www.mamaclass.sk

1. Pre koho sú tieto informácie určené?

Tento dokument upravuje informácie o ochrane osobných údajov používateľov služieb (kurzov) na www.mamaclass.sk v spoločnosti Mamaclass SK s.r.o., so sídlom: K Železnej studienke 7499/28, Bratislava 811 04, IČO: 53 994 795, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 154850/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba prevádzkovateľa na emailovej adrese gdpr@mamaclass.sk.

 

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

2.1.Uzatváranie a plnenie zmlúv (podľa zverejnených podmienok poskytovania služieb)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno/nick, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predzmluvný vzťah a plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a používateľom jeho služieb (kurzov).

2.2.Účtovníctvo

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno a priezvisko; adresa; kontaktné údaje; transakčné údaje

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2.3.Registrácia (vytvorenie profilu)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno/nick, emailová adresa, telefónne číslo, fotografia (nepovinné); citlivé osobné, a to údaje o štádiu tehotenstva/doby po pôrode (nepovinné)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predzmluvný vzťah medzi registrujúcim sa používateľom a prevádzkovateľom, okrem fotografie v profile používateľa, kde je právnym základom súhlas používateľa a údajov o štádiu tehotenstva/doby po pôrode, kde je právnym základom výslovný súhlas používateľa.

2.4.Prihlásenie

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to emailová adresa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predzmluvný vzťah alebo plnenie zmluvy medzi registrovaným používateľom a prevádzkovateľom.

2.5.Vybavovanie požiadaviek (kontaktný formulár)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno/nick, emailová adresa, IP adresa, iné osobné údaje poskytnuté v rámci požiadavky používateľom

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predzmluvný vzťah alebo plnenie zmluvy medzi používateľom a prevádzkovateľom.

2.6.Notifikačné emaily

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno/nick, emailová adresa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predzmluvný vzťah a plnenie zmluvy medzi používateľom a prevádzkovateľom.

2.7.Chatovanie v rámci kurzu

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno/nick, lokalizačný údaj, údaj poskytnutý používateľom v rámci chatu

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi používateľom a prevádzkovateľom.

2.8.Uplatňovanie práv (sporová a nesporová agenda)

v rozsahu: bežné a citlivé osobné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, a to najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

2.9.Emailová komunikácia

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné osobné údaje poskytnuté používateľom prostredníctvom emailovej komunikácie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa používať emailovú komunikáciu aj na spracúvanie osobných údajov.

2.10.Plnenie zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis, údaje spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

2.11.Poskytovanie údajov orgánom verejnej správy

v rozsahu: bežné osobné údaje poskytované v súlade so zákonom.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a pod.

2.12.Správa prijatých a odoslaných zásielok

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

Právnym základom je zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.13.Uchovávanie a likvidácia archívnych záznamov

v rozsahu: bežné údaje a citlivé údaje uchovávané ako archívne záznamy v súlade so zákonom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.14.Informačná bezpečnosť

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to logovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ a verzia internetového prehliadača, iné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na monitorovaní a zabezpečení bezpečnosti informačných systémov.

2.15.Posielanie noviniek emailom

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno/nick, emailová adresa; citlivé osobné údaje, a to údaj o štádiu tehotenstva/doby po pôrode (nepovinné)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas používateľa.

2.16.Telefonické ponuky služieb

v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na oslovovaní aktívnych používateľov so súvisiacimi službami.

2.17.Reklama na sociálnych sieťach a kanáloch (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to údaje, ktoré používatelia sociálnych sietí a kanálov zverejňujú a poskytujú na týchto platformách

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na prevádzkovaní profilu a využívaní reklamných nástrojov ich poskytovateľov.

2.18.Zverejňovanie fotografií alebo videí detí

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to podobizeň

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas zákonných zástupcov dieťaťa.

2.19.Cookies (analytické, marketingové)

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to IP/MAC adresa, prezeraný obsah, preferencie, správanie sa na internete

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas používateľa. Ide o cookies poskytovateľov rec.smartlook.com, connect.facebook.com, google-analytics.com, googletagmanager.com, stripe.com.


3. Ako, kedy a od koho prevádzkovateľ Vaše osobné údaje získava?

Prevádzkovateľ získava osobné údaje:

 • pri registrácii používateľa na webovú stránku www.mamaclass.sk,
 • pri plnení zmluvy (poskytovaní služieb) používateľovi a využívaní týchto služieb používateľom,
 • prostredníctvom emailovej, telefonickej a poštovej komunikácie,
 • vyhotovením fotografie alebo videa,
 • podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

 

4. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať, výlučne na presne vymedzený účel, prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci,
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a úloh vo verejnom záujme,
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa,
 • poskytovatelia softvérov a aplikácií (Amazon, Facebook, Google, Zoom, Vimeo, Livewebinar, ClickSend, Vonage)
 • poskytovateľ platobnej platformy (Stripe)
 • poskytovatelia hostingu a cloudového úložiska (Digital Ocean, Cloudflare, WebSupport, Contabo)
 • marketingová agentúra,
 • telemarketingová agentúra
 • vedenie účtovníctva,
 • pošta,
 • konatelia a oprávnení zamestnanci alebo externí pracovníci prevádzkovateľa.

 

5. Prenášame osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ)?

Pri niektorých poskytovateľoch dochádza k prenosu údajov do tretích krajín (mimo EÚ), pričom tento prenos prebieha v súlade s Nariadením GDPR:

Okrem vyššie uvedeného nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií, s výnimkou, keď to vyžaduje právo Európskej únie alebo členského štátu.

 

6. Ako dlho prevádzkovateľ osobné údaje uchováva?

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v súlade s týmito zákonmi.

V ostatných prípadoch sa bežné osobné údaje používateľov spracúvajú do výmazu profilu, t. j. 3 roky od posledného prihlásenia na www.mamaclass.sk.

Profilová fotografia sa spracúva do odvolania súhlasu (odstránením fotografie z profilu používateľom) alebo do výmazu profilu, t. j. 3 roky od posledného prihlásenia používateľa.

Údaje o štádiu tehotenstva a doby po pôrode sa spracúvajú do odvolania súhlasu (zaslaním odvolania súhlasu na gdpr@mamaclass.sk) alebo do výmazu profilu, t. j. 3 roky od posledného prihlásenia používateľa.

Emailová adresa na účel posielania noviniek emailom sa spracúva do zrušenia posielania noviniek v profile používateľa alebo do výmazu profilu, t. j. 3 roky od posledného prihlásenia používateľa.

Emailová komunikácia sa uchováva po dobu vybavenia požiadavky používateľa.

Fotografie alebo videá detí na účel propagácie prevádzkovateľa sú zverejňované do odvolania súhlasu, max. do naplnenia účelu ich zverejnenia (prevádzkovanie propagovanej činnosti, webovej stránky).

Cookies sú uchovávané nasledovne:

 • rec.smartlook.com: 360 dní
 • connect.facebook.com: 3 mesiace
 • google-analytics.com: 14 mesiacov
 • googletagmanager.com: 14 dní
 • google reCaptcha: 6 mesiacov
 • stripe.com: 12 mesiacov


Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

Viac informácií o Vašich právach a ich uplatnení nájdete TU.