Ochrana osobných údajov

Aktualizované 01.02.2022

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť Mamaclass SK s.r.o. so sídlom K Železnej studienke 28, 811 04 Bratislava, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 150398/B („my“ alebo „nás“ alebo „náš“) ako prevádzkovateľ webovej stránky mamaclass.sk rešpektuje súkromie svojich Používateľov („používateľ“ alebo „vy“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom zhromažďujeme, spracúvame, používame, zverejňujeme a chránime Vaše osobné údaje a Vaše súkromie pri návšteve našej webovej stránky mamaclass.sk bez ohľadu na to, akým spôsobom vstúpite na našu Stránku. Používaním Stránky vyslovujete svoj súhlas s obsahom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) a súčasne vyjadrujete vôľu byť nimi viazaný. Používaním Stránky beriete na vedomie, že pri používaní Stránky dochádza k zhromažďovaniu, uchovávaniu a využívaniu informácií poskytnutých priamo Vami a/alebo získaných z Vášho správania v súlade s týmito Zásadami. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto Zásad, nepristupujte prosím na tieto Stránky.

Prevádzkovateľom spracovania Vašich osobných údajov sme my, teda spoločnosť Mamaclass SK s.r.o. so sídlom K Železnej studienke 28, 811 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 53994795, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 150398/B. Osobami, ktorých osobné údaje môžu byť spracúvané, sú používatelia Stránky bez ohľadu na to, či ide o registrovaných alebo neregistrovaných Používateľov.

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia a Vašich osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah týchto Zásad. O každej zmene Zásad Vás budeme informovať zverejnením nových Zásad prostredníctvom tejto Stránky a v prípade, ak ste registrovaný používateľ, upozorníme Vás na zmeny prostredníctvom Vášho e-mailu alebo prostredníctvom Stránky v časti, kde môžete spravovať svoj účet. Všetky dodatky a zmeny Zásad sa dňom ich zverejnenia stávajú súčasťou ich aktuálneho znenia a stávajú sa záväznými pre nás, aj pre Vás. Máte povinnosť pravidelne sa oboznamovať s informáciami týkajúcimi sa zmien a aktualizácii Zásad, ktoré zverejníme v súlade s týmito Zásadami, resp. pravidelne sledovať, či nedošlo k zmene Zásad. V prípade, ak budete používať Stránku aj po zverejnení zmeny alebo aktualizácie Zásad, vyjadrujete tým svoj súhlas so zmenou pravidiel ochrany osobných údajov.

Rovnako ako my, aj Vy ste povinný rešpektovať ochranu osobných údajov iných osôb a v prípade, ak v dôsledku Vašej vlastnej protiprávnej aktivity na našej Stránke získate akúkoľvek informáciu umožňujúcu identifikáciu iného Používateľa Stránky, nie ste oprávnený túto informáciu akýmkoľvek spôsobom použiť ani na vlastné, súkromné účely, ale ste povinný informáciu ihneď zlikvidovať.

Spracovaním osobných údajov sa rozumie ich zhromažďovanie, uchovanie, spracovanie do databázy, vzájomné prepájanie, vyhodnocovanie vrátane vyhodnocovania Vašej aktivity na Stránke, štatistické spracovanie a vytváranie profilu spotrebiteľa služby Stránky.

AKÉ INFORMÁCIE SPRACÚVAME A AKÝM SPÔSOBOM ZÍSKAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Pri používaní našej Stránky Vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných identifikačných informácií, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie Vašej osoby alebo jej identifikovanie, resp. o poskytnutie osobných identifikačných informácií, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na to, aby ste sa vedeli zaregistrovať na našej Stránke a následne využívali jej všetky funkcionality a využívali služby, ktorých poskytnutie umožňuje naša Stránka.

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás, a to na základe Vašej aktivity na našich Stránkach. Pre úplnú funkčnosť Stránky, a teda pre účely využitia služieb, ktorých poskytnutie umožňuje naša Stránka ste povinný sa na našej Stránke zaregistrovať a vytvoriť si profil. Bez vytvorenia registrácie nie je možné využívať služby ponúkané prostredníctvom našej Stránky.

Na to, aby ste mohli využívať (objednať si) služby ponúkané prostredníctvom našej Stránky, ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje minimálne v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, Váš vek alebo Vaše vyhlásenie, že máte minimálne 18 rokov, užívateľské meno, heslo a emailová adresa, prípadne iné údaje, ktoré súvisia s realizáciou platby za služby ponúkané prostredníctvom našej Stránky, na základe ktorých by ste mohli byť ako osoba identifikovaný. Tieto osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu na účely evidencie Vašej osoby ako registrovaného používateľa našej Stránky a na účely riadneho poskytovania Vami objednanej služby prostredníctvom Stránky, vrátane účelu nášho oprávneného záujmu (napr. v súvislosti s uplatňovaním/bránením našich práv, vymáhaním nárokov) a účelu plnenia našich zákonných povinností (napr. vyplývajúcich z predpisov o vedení účtovníctva, archivovaní a pod.). V prípade, ak nám nechcete poskytnúť vyššie uvedené osobné údaje, nemôžeme Vám naše služby poskytnúť vôbec alebo iba v obmedzenom režime. Bez poskytnutia uvedených údajov teda nie je možné, aby ste sa registrovali na našej Stránke a aby ste mali možnosť využívať (objednať si) služby ponúkané prostredníctvom našej Stránky.

Rovnako, v prípade ak sa rozhodnete registrovať na našej Stránke prostredníctvom Facebook login, spracúvame o Vás pre účely Vašej registrácie na našej Stránke a na účely poskytovania Vami objednanej služby prostredníctvom Stránky Vaše osobné údaje zozbierané od tretích strán, ktorým ste ich poskytli a povolili na použitie pri užívaní funkcií ako sú prihlásenie prostredníctvom Facebook login (tieto techniky prihlásenia, prostredníctvom ktorých sa prenášajú Vaše osobné údaje k nám majú tiež svoje vlastné pravidlá, ktoré Vám sprístupnia ich prevádzkovatelia, a to Facebook, Inc.

Osobné údaje, ktoré:

 • nie sú potrebné pre riadne zabezpečenie používania Stránky z Vašej strany a pre zabezpečenie riadnej a úplne funkčnosti našej Stránky; a/alebo ktoré
 • nespracúvame na základe iného právneho dôvodu popísaného vyššie alebo ďalej v týchto Zásadách;

spracúvame výlučne s Vašim súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽEME O VÁS PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ZHROMAŽĎOVAŤ, ZAHŔŇAJÚ:

 1. informácie umožňujúce identifikáciu Vašej osoby v rozsahu: Vaše užívateľské meno, Vaša e-mailová adresa, podobizeň alebo iné Vami poskytnuté fotografie, meno a priezvisko a všetky Vaše údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri Vašej registrácii na Stránke a pri vytvorení Vášho profilu – tieto osobné údaje o Vás spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR;
 2. ak na registráciu na našej Stránke použijete svoje užívateľské meno a heslo používané na sociálnej sieti (napríklad Facebook), budeme nakladať aj s Vašimi osobnými údajmi z verejnej časti Vášho profilu a s Vašim užívateľským menom a heslom – tieto osobné údaje o Vás spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR;
 3. informácie, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú pri prístupe na Stránku, a to Vaša IP adresa, typ prehliadača, operačný systém, používanie softvéru na blokovanie reklamy, Vaše prístupové časy, krajina, región a mesto prístupu a stránky, ktoré ste si prezerali priamo pred prístupom na našu Stránku a po ňom – tieto osobné údaje o Vás spracúvame na základe GDPR;
 4. informácie, ktoré súvisia s Vašou priamou aktivitou na Stránke, a to Vaše preferencie pri výbere funkcií, druhu a rozsahu poskytovanej služby, frekvencia využívania našich služieb, spôsob Vášho pohybu na Stránke, používanie kontextových odkazov a akékoľvek zmeny vo vyššie popísaných aktivitách – tieto osobné údaje o Vás spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a teda ak ste nám na uvedené dali súhlas;
 5. informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s publikáciou Vašich Príspevkov na Stránke vrátane zvukovej nahrávky Vášho hlasu, uloženia Vašich textových príspevkov a audiozáznamu Vašej podoby a/alebo Vašich vyjadrení – tieto osobné údaje o Vás spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a teda ak ste nám na uvedené dali súhlas,
 6. informácie z Vášho mobilného zariadenia v rozsahu: ID mobilného zariadenia, model a výrobca, informácie o polohe vášho zariadenia, ak na Stránku pristupujete z mobilného zariadenia;
 7. informácie o Vašich aktivitách pri dodatkových službách a jednorazových akciách (napríklad spotrebiteľských súťažiach) 
 8. informácie, ktoré nám poskytnete pri hodnotení našich služieb alebo pri zapojení sa do prieskumu spotrebiteľského správania prostredníctvom našej Stránky.

Svoje osobné údaje môžete pravidelne aktualizovať a dopĺňať. Za správnosť Vašich osobných údajov zodpovedáte Vy, preto pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame nie sú správne, prosím, ihneď nás o tom informujte prostredníctvom e-mailovej adresy admin@chattyclass.com, resp. svoje osobné údaje aktualizujte v časti Stránky, prostredníctvom ktorej môžete spravovať svoje užívateľské konto.

Informácie o platbách uskutočnených za naše služby nespracovávame. Spracúvame iba informácie o množstve Vami zakúpených kreditov a spôsobe ich použitia za služby poskytované prostredníctvom našej Stránky. Všetky platby pre nás zabezpečuje spoločnosť Stripe, Inc., San Francisco, California. Pred uskutočnením platby za naše služby si prosím pozorne prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Stripe, ktoré sú dostupné tu: https://stripe.com/payment-terms/legal

ÚČEL A TRVANIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely v nevyhnutnom rozsahu a iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre splnenie účelu spracúvania:

 1. registrácia na Stránke – po dobu používania našej Stránky, resp. trvania registrácie na našej Stránke
 2. plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z používania Stránky a sledovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa – po dobu trvania nášho/Vášho záväzku a po dobu možného uplatnenia potenciálnych nárokov a bránenia práv
 3. vytvorenie Vášho profilu a Vašej evidencie ako registrovaného používateľa našej Stránky – po dobu používania našej Stránky, resp. trvania registrácie na našej Stránke
 4. hodnotenie spotrebiteľského správania – do odvolania súhlasu
 5. informovanie o našich službách a o novinkách na Stránke – do odvolania súhlasu
 6. zasielanie marketingovej komunikácie – do odvolania súhlasu
 7. zasielanie personalizovaných ponúk v nadväznosti na Vaše spotrebiteľské správanie – do odvolania súhlasu
 8. účasť na spotrebiteľskej súťaži – po dobu trvania spotrebiteľskej súťaže, resp. po dobu trvania a uplatniteľnosti nárokov zo spotrebiteľskej súťaže
 9. účtovné a daňové účely, plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa – po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov, ktorými je prevádzkovateľ viazaný (napr. predpisy o archivácii) a vo vzťahu k jednotlivým účtovným dokumentom po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov o vedení účtovníctva

Okrem vyššie uvedených účelov spracovávame Vaše údaje, ktoré zdieľate na našej Stránke počas Vašej komunikácie prostredníctvom našej stránky v rámci využívania služieb poskytovaných prostredníctvom našej Stránky a tieto údaje, vrátane Vašich textových vyjadrení, podobizne, zvuku Vášho hlasu a videozáznamu Vašej osoby môžu v takom prípade vidieť aj iní Používatelia Stránky. Uvedené je však na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, a teda v prípade, ak nesúhlasíte, aby niektoré z týchto osobných údajov mali k dispozícii, resp. videli aj iní Používatelia, venujte prosím pozornosť nastaveniam Vašej online aktivity na našej Stránke a vypnite možnosť zvukového záznamu alebo audiovizuálneho záznamu Vašej osoby tu. Aby ste túto možnosť neprehliadli, budete na uvedené pri využívaní služieb prostredníctvom našej Stránky vždy vopred upozornený. V prípade zanedbania správnych nastavení Vášho súkromia na našej Stránke je Vaša aktivita na Stránke viditeľná a dostupná verejne pre všetkých registrovaných Používateľov Stránky a je možné ju zaznamenať na externý nosič dát, resp. naša spoločnosť ako prevádzkovateľ Stránky Vám nevie garantovať, že zo strany tretích osôb – ostatných registrovaných používateľov Stránky nedôjde v rozpore s podmienkami používania Stránky k zaznamenaniu Vašej aktivity na externý nosič dát a k prípadnému zverejneniu v rámci iného média, webovej stránky a pod., hoci je takýto postup v rámci podmienok používania našej Stránky zakázaný a nežiadúci.

Pre ostatných registrovaných Používateľov Stránky sú na našej Stránke viditeľné minimálne nasledujúce Vaše základné osobné údaje: Vaše prihlasovanie meno, Vaše meno a priezvisko, obsah Vášho profilu na Stránke a podobizeň. V prípade, ak nesúhlasíte s tým, aby niektoré z údajov z Vášho profilu boli prístupné ostatným užívateľom Stránky, prosím, venujte pozornosť kontrole Vášho profilu a možnostiam nastavenia Vášho súkromia na Stránke tu.

Po splnení účelu spracovania Vašich osobných údajov tieto ihneď vymažeme. V prípade, ak si nie ste istí, či sme po ukončení Vašej aktivity na Stránke, resp. po uplynutí doby trvania účelu spracovania Vašich osobných údajov (keďže táto môže byť dlhšia ako Vaše aktívne používanie našej Stránky) Vaše osobné údaje zlikvidovali, neváhajte nás prosím kontaktovať tu.

PRÁVA POUŽÍVATEĽA

Ako osoba, ktorá je dotknutá spracovaním osobných údajov máte:

 • právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku GDPR;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku GDPR;
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).
 • právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov v prípade, ak dôjde k porušeniu zákonnej ochrany Vašich osobných údajov z našej strany.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM, PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme spracovať v rámci našej spoločnosti teda Mamaclass SK s.r.o. so sídlom K Železnej studienke 28, 811 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 53994795, zapísanej v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 150398/B alebo ich poskytnúť našim právnym nástupcom,  pokiaľ to bude nevyhnutné pre dosiahnutie niektorého z účelov spracovania osobných údajov uvedených v týchto Zásadách.

Okrem uvedeného môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov najmä nasledovné subjekty:

 • subjekty zabezpečujúce servis serverov našej spoločnosti a technickú podporu;
 • užívatelia našej Stránky;
 • adresáti marketingovej komunikácie našej spoločnosti;
 • subjekty zabezpečujúce účtovníctvo našej spoločnosti, právne poradenstvo, audítorské služby a podobne;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na poskytnutie týchto údajov bude naša spoločnosť vyzvaná alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia jej právneho nároku.

Vaše osobné údaje ďalej môžeme len s Vašim súhlasom poskytovať našim obchodným partnerom na marketingové účely a na účely optimalizácie a zlepšovania kvality našich služieb a za účelom cielenia služieb podľa Vašich preferencií.

Inzerenti na našich stránkach môžu použiť na základe Vášho súhlasu informácie o Vašej aktivite na Stránke a iných webových stránkach, ktoré sú spracované prostredníctvom cookies, aby vám poskytovali reklamy na tovary a služby, ktoré vás zaujímajú.

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.

Naša webová stránka používa súbory cookies najmä na účely merania jej návštevnosti a zisťovanie preferencií Používateľa a pre uľahčenie používania Stránky Používateľom. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Na našej stránke používame nasledovné typy cookies:

Reklamné cookies - Reklamné súbory cookies ukladajú do vášho počítača inzerenti a reklamné servery, aby sa Vám zobrazovali reklamy, ktoré by vás mohli najviac zaujímať. Tieto súbory cookie umožňujú inzerentom a reklamným serverom zhromažďovať informácie o Vašich návštevách stránok a iných webových stránok, striedať reklamy odosielané do konkrétneho počítača a sledovať, ako často a komu sa reklama zobrazila. Tieto súbory cookies sú prepojené s počítačom a nezhromažďujú o Vás žiadne osobné údaje.

Analytické cookies - monitorujú, ako Používatelia vstúpili na Stránku a ako sa na nej pohybujú. Tieto súbory cookies nás informujú o tom, ktoré funkcie na Stránke fungujú najlepšie a ktoré funkcie na Stránke je možné vylepšiť.

Naše vlastné cookies – môžu byť trvalé alebo dočasné. Sú to súbory nevyhnutné pre riadnu funkčnosť Stránky. Niektoré z nich môžu byť vo Vašom prehliadači deaktivované manuálne v rámci nastavení, môžu však ovplyvniť funkčnosť stránok.

Personalizačné súbory cookies -  používajú sa na rozpoznanie opakovaných návštevníkov stránky. Tieto súbory cookies používame na zaznamenávanie Vašej histórie prehliadania, stránok, ktoré ste navštívili, a Vašich nastavení a preferencií zakaždým, keď navštívite web, aby bolo Vaše používanie našej Stránky čo najpohodlnejšie.

Zabezpečovacie cookies - pomáhajú identifikovať a predchádzať bezpečnostným rizikám. Tieto súbory cookies používame na overenie totožnosti Používateľov a na ochranu údajov používateľov pred neoprávnenými zásahmi zo strany iných Používateľov alebo zo strany iných osôb.

Cookies pre správu Stránky -  používajú sa na udržanie Vašej identity alebo prítomnosti na Stránke, aby ste neboli neočakávane odhlásení a aby akékoľvek informácie, ktoré zadáte, zostali zachované. Tieto súbory cookies nie je možné vypnúť osobitne, avšak všetky súbory cookies v prehliadači môžete zakázať.

Ak odmietnete použitie cookies v rámci používania našej Stránky, nestrácate možnosť naďalej používať Stránku a registrovať sa na nej (následne ju tiež ako registrovaný Používateľ využívať), ako ani možnosť oboznamovať sa s jej obsahom, ako ani využívať funkcie Stránky, na ktorých využitie nie sú súbory cookie potrebné.

Okrem vyššie uvedených špecifikácií na našej webovej stránke mamaclass.sk používame tool pre online chat služby Smartsupp prevádzkovanej spoločnosťou Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 036 686 681, so sídlom Lidická 20, 602 00 Brno, Česká republika, s ktorej postupmi pri práci s osobnými údajmi sa môžete oboznámiť tu: https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

SÚBORY COOKIES TRETÍCH STRÁN

Cookies tretích strán môžu byť umiestnené na vašom počítači pri návšteve stránok spoločnosťami, ktoré poskytujú určité služby, ktoré ponúkame. Tieto cookies umožňujú tretím stranám zhromažďovať a sledovať určité informácie o Vás. Uvedené je však možné realizovať len v prípade, ak na to poskytnete svoj súhlas.

WEBOVÉ LOKALITY TRETÍCH STRÁN

Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán a aplikácie, ktoré Vás môžu zaujímať, vrátane reklám a externých služieb, ktoré nie sú súčasťou služby Stránky. Po použití týchto odkazov a po opustení stránky sa na všetky informácie, ktoré poskytnete týmto tretím stranám, nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov a nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie Vašich informácií. Pred návštevou a poskytnutím akýchkoľvek informácií na webových stránkach tretích strán by ste sa mali informovať o zásadách a postupoch ochrany osobných údajov (ak existujú) tretej strany zodpovednej za tieto webové stránky a mali by ste podniknúť potrebné kroky na ochranu Vášho súkromia a Vašich osobných údajov. Nie sme zodpovední za obsah alebo postupy a zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti tretích strán, vrátane iných stránok, služieb alebo aplikácií, ktoré môžu byť prepojené so stránkou alebo z nej. Prosím, vždy pri rozklikávaní externých odkazov na webové stránky alebo aplikácie tretích osôb berte na vedomie, že naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, ochranou osobných údajov a postupmi daných webov a postupov tretích strán a ani za to, či a aké osobné údaje poskytnete tretím stranám.

BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ

Na ochranu Vašich osobných údajov používame administratívne, technické a iné bezpečnostné opatrenia a pri nakladaní s nimi postupujeme v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a GDPR. Aj keď sme podnikli primerané kroky na zabezpečenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, môže napriek nášmu úsiliu dôjsť k tomu, že niektoré z bezpečnostných opatrení bude prekonané v dôsledku protiprávneho konania tretej osoby a môže dôjsť k zneužitiu Vašich osobných údajov. Akékoľvek informácie zverejnené online môžu byť neoprávnene zneužité. Preto Vám nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť Vami poskytnutých osobných údajov.

V každom prípade však plne spĺňame príslušné pravidlá a predpisy v oblasti ochrany osobných údajov a zaručujeme, že sme uplatnili všetky príslušné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú aplikovateľné a bezpečnosť Vašich osobných údajov sme zabezpečili so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na potenciálne riziká pre práva osôb, ktorých osobné údaje spracúvame.

V prípade, ak by aj napriek vykonaným opatreniam došlo k akémukoľvek bezpečnostnému incidentu, resp. k porušeniu ochrany osobných údajov, zabezpečíme bezodkladné riešenie a odstránenie tohto bezpečnostného problému a v prípade, ak na to budú dôvody predpokladané platnou legislatívou, oznámime existenciu takéhoto incidentu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a/alebo Vám ako dotknutej osobe.

ĎALŠIE SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

Okrem súborov cookies môžeme na webe používať aj ďalšie sledovacie nástroje, ako napríklad pixel tag, aby sme vám pomohli prispôsobiť stránku a vylepšiť tak Vašu užívateľskú skúsenosť s používaním a dostupnosťou obsahu našej Stránky. "pixel tag" je malý predmet alebo obrázok vložený do webovej stránky alebo e-mailu. Používa sa na sledovanie počtu používateľov, ktorí navštívili konkrétne stránky a získavajú ďalšie štatistické údaje. Zhromažďujú iba obmedzený súbor údajov, napríklad číslo súboru cookies, čas a dátum zobrazenia stránky a popis stránky, na ktorom sú umiestnené. Ich použitie nemožno odmietnuť, je však možné ho obmedziť kontrolou súborov cookies a ich nastavení, ktoré s nimi interagujú.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS

Vaše údaje, vrátane osobných údajov sú ukladané a spravované na našich serveroch v rámci územia Európskej únie.

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov v rámci našej stránky mamaclass.sk tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Avšak, využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako napr. Google, LLC., Facebook, Inc. a Microsoft Corporation, Stripe, Inc., na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, prevádzkovania stránky a v oblasti marketingu. Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali vrámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako vEÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ oprimeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). Rovnako si dávame záležať na tom, aby spoločnosti, s ktorými spolupracujeme (napr. spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o.) postupovali pri poskytovaní svojich služieb vo vzťahu k prípadne spracúvaným osobným údajom v súlade s GDPR a inými príslušnými právnymi predpismi.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používanie našej Stránky, resp. využívanie služieb, ktoré sú prostredníctvom nej poskytované pre registrovaných používateľov nie je určené pre nikoho mladšieho ako 16 rokov („deti“). Dieťa mladšie ako 16 rokov môže našu Stránku, resp. služby, ktoré sú prostredníctvom nej poskytované pre registrovaných používateľov, používať (a registrovať sa na nej) len v prípade, ak na to udelil súhlas jeho rodič alebo zákonný zástupca.

Vedome nezhromažďujeme údaje o deťoch mladších ako 16 rokov. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a ste si vedomý toho, že Vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, prípadne sa registrovalo na našej Stránke, prosím kontaktujte nás. Ak zistíme, alebo budeme upozornení, že sme zhromaždili osobné údaje o dieťati mladšom ako 16 rokov bez súhlasu rodiča, pristúpime bezodkladne ku krokom na odstránenie týchto informácii z našich serverov.

VŠEOBECNÉ POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zásad je Všeobecné poučenie o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí prílohu týchto Zásad a s ktorého znením sa môžete oboznámiť tu:https://mamaclass.sk/pages/GDPR/.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o ochrane Vašich osobných údajov alebo o nakladaní s nimi, prosím kontaktujte nás tu:

admin@mamaclass.sk