Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov

Aktualizované 01.02.2022

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Mamaclass SK s. r. o., so sídlom K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava, IČO: 53994795, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 150398/B (ďalej len „Mamaclass“).

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Mamaclass o Vás spracúva Vaše osobné údaje, ktoré jej nevyhnutne poskytnete pri registrácii na webovej stránke mamaclass.sk, prípadne počas jej používania (ak ide o nevyhnutný rozsah spracúvania prostredníctvom súborov cookie), a ktorých rozsah je podrobnejšie špecifikovaný v Zásadách ochrany osobných údajov (https://mamaclass.sk/pages/privacy-policy#/) (ďalej len „Nevyhnutne spracúvané osobné údaje“).

Poskytnutie týchto Nevyhnutných osobných údajov je nevyhnutné pre riadne a úplné používanie webovej stránky mamaclass.sk, ak chcete využívať služby poskytované prostredníctvom webovej stránky mamaclass.sk, pre plnenie zákonných povinností spoločnosti Mamaclass (vedenie účtovníctva, archivovanie a pod.), pre oprávnené záujmy spoločnostiMamaclass (bránenie práva, uplatňovanie nárokov a pod.) a pre evidenciu Vašej osoby ako registrovaného používateľa na webových stránkach mamaclass.sk.

SpoločnosťMamaclass o Vás ďalej môže spracúvať aj iné osobné údaje nad rámec Nevyhnutne spracúvaných osobných údajov, ktoré od Vás získa v súvislosti s Vašim používaním webovej stránky mamaclass.sk, a to najmä údaje, ktoré uložíte na svojom profile nad rámec Nevyhnutne spracúvaných osobných údajov, údaje o Vašej aktuálnej polohe, údaje o spôsobe, akým využívate stránku mamaclass.sk, t.j. o Vašom užívateľskom správaní získavané za účelom optimalizovania okruhu príspevkov, ktoré sa Vám budú zobrazovať a pod. (ďalej spolu len „Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje“).

Poskytnutie týchto osobných údajov je v celom rozsahu na Vašom slobodnom uvážení.

Bližšie informácie o spôsobe použitia týchto údajov a rozsahu ich spracúvania sa dočítate v Zásadách ochrany osobných údajov (https://mamaclass.sk/pages/privacy-policy#/).

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Nevyhnutne spracúvaných osobných údajov získaných v rámci Vašej registrácie na stránke mamaclass.sk je Vaša možnosť oboznamovať sa s celým obsahom stránok mamaclass.sk a možnosť objednať si služby, ktoré sú poskytované prostredníctvom stránky mamaclass.sk a taktiež evidencia Vašej osoby ako užívateľa zo strany spoločnosti Mamaclass, vrátane umožnenia lepšieho používania stránky mamaclass.sk. Právnym základom spracúvania Nevyhnutne spracúvaných osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Právnym dôvodom na spracúvanie Nevyhnutne spracúvaných údajov sú zároveň článok 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia GDPR.

Právnym základom spracúvania Dobrovoľne poskytnutých osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – Váš súhlas. Účelom ich spracúvania môže byť v závislosti od druhu daných Dobrovoľne poskytnutých osobných údajov najmä, no nie výlučne: marketingová komunikácia medzi spoločnosťou Mamaclass a Vami s cieľom adresovať Vám ponuky a reklamu zodpovedajúcu Vášmu spotrebiteľskému správaniu, marketingové aktivity našej spoločnosti, Vaša dobrovoľná voľba prezentovať sa medzi ostatnými registrovanými užívateľmi aj v inom ako nevyhnutnom rozsahu v rámci Nevyhnutne spracúvaných osobných údajov a pod.;

Svoj súhlas môžete v nadväznosti na druh spracúvaných Dobrovoľne poskytnutých osobných údajov prostredníctvom úpravy svojich nastavení v rámci užívateľského profilu na stránke mamaclass.sk, nastavením týkajúcim sa podporovania inštalácie súborov cookie vo Vašom prehliadači, osobitným súhlasom vyjadreným zakliknutím príslušného políčka súhlasu na našej webovej stránke a pod. 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov získavaných prostredníctvom webovej stránky mamaclass.sk môžu byť najmä nasledovné subjekty:

  • subjekty zabezpečujúce servis serverov spoločnosti Mamaclass a technickú podporu;
  • užívatelia našej stránky mamaclass.sk;
  • adresáti marketingovej komunikácie našej spoločnosti;
  • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na poskytnutie týchto údajov bude spoločnosť Mamaclass vyzvaná alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia jej právneho nároku;
  • právni nástupcovia spoločnosti Mamaclass;
  • obchodní partneri spoločnosti Mamaclass/inzerenti na stránke mamaclass.sk, ak bude na poskytnutie týchto osobných údajov vo vzťahu k nim právny základ.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú uchovávané v nadväznosti na účel ich spracúvania:

  • po dobu používania stránky mamaclass.sk, resp. po dobu trvania Vašej registrácie na našej stránke;
  • po dobu plnenia a trvania našich/Vašich záväzkov a po dobu možného uplatnenia potenciálnych nárokov a bránenia práv;
  • po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov, ktorými je naša spoločnosť Mamaclass viazaná (napr. predpisy o archivácii) a vo vzťahu k jednotlivým účtovným dokumentom po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov o vedení účtovníctva;
  • po dobu trvania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli dobrovoľne v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov (https://mamaclass.sk/pages/privacy-policy#/).

PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov môžete nás samozrejme kontaktovať alebo máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nevyhnutne spracúvané osobné údaje nám musíte poskytnúť za účelom Vašej evidencie ako používateľa našej stránky mamaclass.sk a za účelom zabezpečenia riadnej a pre užívateľa pohodlnej funkčnosti našej stránky s tým, že rozsah týchto niektorých údajov, ktoré o Vás spracúvame môžete modifikovať prostredníctvom nastavení súborov cookie. Vylúčením daných súborov cookie aj naďalej zostávate registrovaným používateľom s možnosťou editovania svojho profilu, nastavení a možnosťou objednania služieb poskytovaných prostredníctvom našej stránky.

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje nám nemusíte poskytnúť. Je len na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či chcete aby spoločnosť Mamaclass tieto osobné údaje o Vás spracúvala alebo nie. Svoj súhlas so spracúvaním týchto údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to tak, že vymažete svoje Dobrovoľne poskytnuté údaje z užívateľského profilu a/alebo si zmeníte nastavenia súkromia nastavení stránky mamaclass.sk a/alebo ak spôsob odvolania súhlasu nebude pri danom spracúvaní umožnený inak (napr. preklikom v rámci newslettera), môžete ohľadom uvedeného samozrejme kedykoľvek kontaktovať spoločnosť Mamaclass prostredníctvom e-mailovej adresy: admin@mamaclass.sk a udelený súhlas odvolať týmto spôsobom.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠAŤ DO TRETEJ KRAJINY?

Vaše údaje, vrátane osobných údajov sú ukladané a spravované na našich serveroch v rámci územia Európskej únie.

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov v rámci našej stránky mamaclass.sk tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Avšak, využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako napr. Google, LLC., Facebook, Inc. a Microsoft Corporation, Stripe, Inc., na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, prevádzkovania stránky a v oblasti marketingu. Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali vrámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako vEÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ oprimeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). Rovnako si dávame záležať na tom, aby spoločnosti, s ktorými spolupracujeme (napr. spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o.) postupovali pri poskytovaní svojich služieb vo vzťahu k prípadne spracúvaným osobným údajom v súlade s GDPR a inými príslušnými právnymi predpismi.

MOŽNOSTI KONTAKTOVANIA SPOLOČNOSTI MAMACLASS

Spoločnosť Mamaclass je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti: K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: admin@mamaclass.sk

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac ako spoločnosť Mamaclass pracuje s osobnými údajmi, môžete sa s uvedeným oboznámiť v Zásadách ochrany osobných údajov: https://mamaclass.sk/pages/privacy-policy#/

Váš tím mamaclass.sk